Kişisel Verileri Koruma Kanunu

İÇİNDEKİLER

 • I.GİRİŞ
  • A. Politikanın Amacı
  • B. Politikanın Kapsamı
  • C. Politikanın Hedefi
  • D. Tanım ve Kısaltmalar
  • E. Kişisel Verilere İlişkin Görev Dağılımı
 • II.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
  • A. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
  • B. İlgili Kişinin Haklarının Gözetilmesi
  • C. Departmanların Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi
  • D. İş Ortakları ve Tedarikçilerin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusundaki Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi
 • III.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE İLKELER VE UYULACAK KURALLAR
  • A. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi
   • 1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
   • 2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
   • 3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
   • 4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
   • 5. İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan veya İlgili Mevzuatta Öngörülen Süre Kadar Muhafaza Etme
  • B. Kişisel Verilerin KVKK’nın 5. Maddesinde Belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ile Sınırlı Olarak İşlenmesi
  • C. İlgili Kişinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi
  • D. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • IV. BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI, İŞLEME AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ
  • A. Kişisel Verilerin Sınıflandırılması
  • B. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
  • C. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri
 • V.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ
  • A. Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerimiz
  • B. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesini Önlemek İçin Aldığımız Tedbirler
   • 1. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Ve İdari Tedbirler
   • 2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İfşası Durumunda Aldığımız Tedbirler
 • VI. BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ TARAFINDAN VERİLERİ İŞLENEN KİŞİ GRUPLARI
 • VII.KİŞİSEL VERİLERİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
  • A. Kişisel Verilerin İşlenmesi
  • B. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
 • VIII. BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI
  • A. Kişisel Verilerin Aktarılması
   • 1. Kişisel Verilerin Yurtiçine Aktarımı Şartları
   • 2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı Şartları
    • a. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kurum ve Kuruluşlar
  • B. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması
   • 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtiçine Aktarım Şartları
   • 2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarım Şartları
 • IX.İŞYERİ VE İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİNE İLİŞKİN VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ
  • A. İşyerinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyetleri
  • B. İşyeri Misafir Giriş Çıkış Kayıtlarının Takibi
  • C. İşyerinde Ziyaretçilere, Misafirlere Sağlanan İnternet Erişimlerine İlişkin Kayıtların Saklanması
  • D. İnternet Sitesi Ziyaretçileri
 • X.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI
  • A. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Yükümlülüğü
  • B. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Teknikleri
   • 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Teknikleri
    • a. Fiziksel Olarak Yok Etme
    • b. Yazılımdan Güvenli Silme
    • c. Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme
   • 2. Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi Teknikleri
    • a. Maskeleme
    • b. Toplulaştırma
    • c. Veri Türetme
    • d. Veri Karma
 • XI.İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
  • A. İlgili Kişinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
   • 1. İlgili Kişinin Hakları
   • 2. İlgili Kişinin Başvuru Usulü
   • 3. İlgili Kişinin Kişisel Verilerin Korunmsaı Kuruluna Şikayette Bulunma Hakkı
  • B. İlgili Kişinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller
 • XII. İHLAL DURUMU İLE KARŞILAŞILMASI HALİNDE YAPILACAKLAR
 • XIII. BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ
 • XIV. BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI YÖNETİM YAPISI

I. GİRİŞ

A. POLİTİKANIN AMACI

BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ Anonim Şirketi Yönetim Kurulu ve tüm personelleri, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası doğrultusunda, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), sair mevzuat tarafından getirilmiş ilke, kurallara uymayı ve ilgili kişilerin haklarını korumayı taahhüt etmektedir. Bu amaçla, uygulanmak ve geliştirilmek üzere yazılı bir kişisel veri koruma politikası ve sistemi benimsemiştir.

Kişisel Veri Koruma Politikasının amacı, BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ’in kişisel verilerin yönetiminde kendi standartlarını oluşturması ve gerçekleştirmesinin sağlanması; organizasyonel hedef ve yükümlülüklerin belirlenmesi, desteklenmesi, BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ‘in kabul edilebilir risk seviyesiyle uyumlu olarak kontrol mekanizmalarının tesis edilmesi; BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ kişisel verilerin korunması alanındaki uluslararası sözleşmeler, Anayasa, kanunlar, sözleşmeler ve meslek kuralları uyarınca tabi olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bireylerin menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasıdır.

B. POLİTİKANIN KAPSAMI

İşbu politika, BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ için hazırlanmış olup kurum bünyesinde verilen hizmetleri kapsamına almaktadır. Politika hükümleri, BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ ’in faaliyet konuları ve çalışma alanlarında kişisel verilerin işlenmesi süreçlerine dahil olan tüm bilgi sistemlerini ve alt bilgileri, sözleşmeleri, çevre ve fiziksel alanları ve tüm bunlar için üretilen sistem ve düzenlemeleri kapsamaktadır. Bu politika BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ‘ in Yönetim Kurulu’nu, tüm departmanları, müdürlükleri, her türlü hizmeti veren firma çalışanlarını, stajyer ve sözleşmeli personeli kapsamaktadır. KVKK veya bu politikayı ihlal edici her türlü eylem ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilir ve bu doğrultuda yaptırımlar uygulanır.

BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ‘ in kişisel verilere erişimi veya erişme ihtimali bulunan çözüm ortakları, kamu kurumları, sigorta şirketleri ve BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ ile çalışan tüm üçüncü taraflar bu politikayı okumaya ve politikaya uymaya davet edilir. Üçüncü taraflar, kişisel verilerin korunması konusunda en az BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ kadar güçlü ve yeterli standartlara sahip bir sistem ile kişisel verilerin korunmasını sağlamalıdır. Üçüncü taraflar ile BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ arasında kişisel verilerin korunması kapsamındaki yükümlülükler ve bunlara ilişkin denetim hakkını içeren yazılı bir gizlilik anlaşması yapılacaktır. Üçüncü taraflar gizlilik anlaşması imzalanmadan BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ tarafından işlenen kişisel verilere erişim sağlayamaz. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile birlikte BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ ‘in benimsediği veri güvenliği ilkeleri sürdürülebilir kılınmış olacaktır.

C. POLİTİKANIN HEDEFİ

BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ Politikası ile, şirket bünyesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması konusunda farkındalığın oluşması hedefi doğrultusunda gerekli sistemleri oluşturmak ve mevzuata uyumunu temin etmek için gereken düzenin kurulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Politika ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat ile ortaya konulan düzenlemelerin uygulanması bakımından yol gösterme hedefi gözetmektedir.

D. TANIM VE KISALTMALAR

Şirket:  BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Çalışan: Şirket personeli.
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi
KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
KVK Uyum Süreci:  BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ tarafından yürürlüğe konulmuş, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat ile uyumluluğun sağlanmasına ilişkin program.
KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Politika:  BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası.
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası: Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik gereğince, BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ tarafından kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yapılmış olan “ BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”.
Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda tekrar eden aralıklarla gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi: Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi
VERBİS: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

A. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Tüm personel ve çalışanlar, BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ tarafından işlenen ve kendi sorumluluklarında olan verilerin güvenli olarak tutulmasını ve gizlilik sözleşmesi imzalamadıkça üçüncü tarafa açıklanmamasını sağlamakla yükümlüdür.

Kişisel verilere, yalnızca bunlara erişimi gerekli olanlar erişebilmektedir. Kişilere özgü erişim yetkilerine ilişkin bilgiler üçüncü kişiler ile paylaşılamaz. Kişisel verilere ilişkin bilgi güvenliği ile ilgili olaylar KVK Komitesi’nce kesin olarak tespit edildiğinden itibaren en kısa süre ve en geç 72 saat içerisinde KVK Kurulu’na bildirilir. İş bu politikanın XII. maddesinde belirtilen “İhlal Durumu İle Karşılaşılması Halinde Yapılacaklar” başlığı altındaki tedbirler ayrıca alınır.

Kişisel Verilerin Bulunduğu Ortamlar

Elektronik OrtamlarElektronik Olmayan Ortamlar
-Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.) , Yazılımlar (ofis yazılımları.)
-Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )
-Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
-Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
-Optik diskler (CD, DVD vb.)
-Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
-Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
-Kağıt
-Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri)
-Yazılı, basılı, görsel ortamlar
-Birim dolapları

B. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ

İlgili Kişiler BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ nezdindeki veri işleme faaliyetleri ve kayıtlara ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesinde ve iş bu politikanın XI. başlığının A-1 maddesinde açıkça sayılan haklara sahiptir. BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ kişisel verilerin işlenmesi esnasında ilgili kişilerin tüm haklarını gözeterek faaliyetlerini sürdürmektedir.

C. DEPARTMANLARIN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ

BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin muhafazasının sağlanması için çalışanlarına ve yetkili satış noktalarına gerekli farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesini sağlamaktadır.

D. İŞ ORTAKLARI VE TEDARİKÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ

BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş ortaklarına ve tedarikçilerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE İLKELER VE UYULACAK KURALLAR

 • A. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ
  • 1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ bünyesinde ilgili kişilerin kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde işlenmektedir.
  • 2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlamaİşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerinde gerekli tedbirler alınmakta, İlgili Kişi’ye verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataların düzeltilebilmesi için başvuru imkanı sunulmaktadır.
  • 3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ tarafından kişisel verilerin kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmek için belirlenen meşru amaçlar dahilinde kişisel veriler işlenmektedir.
  • 4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü OlmaKişisel veriler açık ve kesin olarak belirlenen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin aydınlatmalar yapılarak açık rızalar alınmaktadır.
  • 5. İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan veya İlgili Mevzuatta Öngörülen Süre Kadar Muhafaza EtmeMevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlenen kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Saklama sürelerine ilişkin ilkeler ve süreçler işbu politikanın IV. C. maddesinde detaylarıyla açıklanmaktadır.
 • B. KİŞİSEL VERİLERİN, KVKK’NIN 5. MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARI İLE SINIRLI OLARAK İŞLENMESİKişisel veriler, KVKK’nın 5. Maddesinde belirtildiği üzere; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında ve bu şartlarla sınırlı olarak işlenmektedir.
 • C. İLGİLİ KİŞİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ tarafından, kişisel veriler toplanırken; öncelikle KVKK’nın 10. maddesine ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak ilgili kişiler açıkça bilgilendirilerek aydınlatılmaktadır. Aydınlatma metinlerimizde;
  • Şirketin unvanı, açık adresi ve iletişim bilgileri,Mevcut ise temsilci kimliğine ilişkin bilgiler,Kişisel veri kategorileri,Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,Verileri toplama yöntemi ve hukuki sebebi,İlgili kişinin KVKK’nın 11. maddesinde sayılan hakları, şeklinde alt başlıklar ve içerikleri yer almaktadır. Aydınlatma metnimizde yukarıda yer alan bilgilerin dışında başvuru yöntemleri de sayılmıştır. Bu yöntemler sayesinde Kişisel Verilerin Korunmasında şeffaf ve ulaşılabilir olunması hedeflenmiştir.

Şirket olarak kamuoyuna açık olan işbu Politika’nın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen gösterilmektedir.

 • D. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİÖzel nitelikli kişisel veriler kanunlarda sınırlı sayıda öngörülmüştür. Bu verilerin işlenebilmesi için kanun maddeleri ve KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınmak suretiyle verilerin korunması sağlanmaktadır. Bu kapsamda, özel nitelikli kişisel verilerin (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi kanunen yasaktır. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurul ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

IV. BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI, İŞLEME AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ

 • A. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
  • 1. Kişisel VerilerKişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.Kişisel Veri KategorileriAlt Başlıklar ve AçıklamalarKimlikAd soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, anne kızlık soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler.İletişimİletişim bilgileri; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası vb. kişisel verilerdir.ÖzlükBordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları vb.Hukuki İşlemAdli Makamlarla yazışma bilgileri, dava dosyalarındaki bilgiler.Müşteri İşlemFatura, senet, çek bilgileri, talep bilgisi, sipariş bilgisi vb. müşterilere ilişkin verilerdir.Fiziksel Mekan GüvenliğiÇalışanların ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıtları, kamera kayıtları.İşlem Güvenliğiİnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Ip adresi bilgileri, şifre ve parola bilgileri.FinansBilanço bilgileri, malvarlığı bilgileri.Mesleki DeneyimDiploma bilgileri, gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, transkript bilgileri, sertifikalar.PazarlamaAlışveriş geçmişi bilgileri, anketler, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler.Görsel ve İşitsel KayıtlarGörsel ve işitsel kayıtlarÖzel Nitelikli Kişisel VerilerKVKK’nın 6. maddesinde belirtilen veriler (örneğin; kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi gibi).
  • 2. Özel Nitelikli Kişisel VerilerKişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.
 • B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARIŞirket olarak kişisel verileri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılanlarla benzer amaçlar için işlemekteyiz:
  • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
  • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
  • Elektronik Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  • Fiyatlandırma Politikalarının Belirlenmesi
  • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
  • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
  • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
  • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
  • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Kalite Standartlarının Sağlanması
  • Kurum Binasına Giriş ve Çıkışların Kontrol Altında Tutulması ve İzinsiz Girişlerin Engellenmesi
  • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
  • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
  • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Talep / Şikayetlerin Takibi
  • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Ücret Politikasının Yürütülmesi
  • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
  • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
  • Ürün Faturalarının Düzenlenmesi
  • Ürün Satış Politikasının Yürütülmesi
  • Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu Mevzuatından Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • C. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİKişisel veriler mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanmaktadır. Resmi internet sitesinde yayınlanan BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ Saklama ve İmha Politikası içeriğinde saklama ve imha sürelerinin detaylarına yer verilmiştir.Kişisel veriler birden fazla amaç ile işlenmesi hallerinde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümlerine ve KVK Kurulu kararlarına uyulur.1. Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin alınan tedbirlera. Teknik tedbirlerKişisel Verilerin Korunmasına İlişkin alınmış bulunan teknik tedbirler aşağıda belirtilmiştir.
  • BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ , işbu politikada yer alan her bir imha yöntemine uygun teknik araç ve ekipman bulundurur.Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınan tedbirlere yönelik teknik kontroller yapılmaktadır.Kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmaktadır. BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirleri almaktadır.Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır.Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır.Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik ayrı politika belirlenmiştirÖzel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilmiş, gizlilik sözleşmeleri yapılmış, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetkileri tanımlanmıştır.Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamların yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.

b. İdari tedbirlerKişisel Verilerin Korunmasına İlişkin alınmış bulunan idari tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

 • Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlar bilgilendirilerek farkındalık yaratılmakta,
 • Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer verilmekte,
 • Çalışanlara, müşterilere, ziyaretçilere, çalışan adaylarına ilişkin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında metinler oluşturulmakta ve yayınlanmakta,
 • Aydınlatma sonrasında ilgili kişilerin açık ve net iradeleri doğrultusunda açık rıza metinleri oluşturulmakta,
 • Kamera sistemlerine ilişkin katmanlı aydınlatma tabloları asılmakta,
 • Kişisel verilerin bulunduğu yerlerin güvenliği sağlanmakta, kilitli dolap sistemleri kullanılmakta,
 • Gizlilik sözleşmeleri (Tedarikçi, Franchise, Bayi) imzalanmaktadır.

V. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

 • A. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerKişisel verilerin;
  • Hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi,
  • Hukuka aykırı erişiminin önlenmesi,
  • Hukuka uygun olarak saklanmasının sağlanması için BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ tarafından teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
 • B. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için aldığımız tedbirler
  • Şirket içerisinde rastgele ve/veya periyodik denetimler yapılmakta ve yaptırılmakta,
  • Çalışanlara (mavi yaka ve beyaz yaka olmak üzere) kişisel verilerin korunmasına ilişkin periyodik olarak farkındalık eğitimleri verilmekte,
  • Şirketin yürüttüğü faaliyetler, detaylı olarak tüm departmanlara özgü olarak değerlendirilmekte, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimlerin gerçekleştirdiği faaliyetler özelinde kişisel veriler işlenmekte,
  • Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin, gerekli idari ve teknik tedbirleri almasına ilişkin hükümlere yer verilmekte,
  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurulu’na durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeler yapılmakta ve tedbirler alınmaktadır.

1. Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari tedbirlerKişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için;

 • Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam edilmekte,
 • Teknik tedbirler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmekte,
 • Şirket içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturulmakta,
 • Alınan teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürler belirlenmekte,
 • Şirket içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemleri mevzuata uygun şekilde oluşturulmakta ve periyodik olarak denetimleri yapılmakta,
 • Oluşabilecek risklere karşı acil eylem planları oluşturulup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirilmekte,
 • Çalışanlar kişisel verilere erişim ve yetkilendirme hususlarında eğitim almakta ve bilgilendirilmekte,
 • Kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan gizlilik sözleşmelerinde; kişisel verilere erişim sağlayan kişilerin, gerekli idari ve teknik tedbirleri almasına ilişkin hükümlere yer verilmekte,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurulmaktadır.

2. Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası durumunda aldığımız tedbirlerKişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik, idari ve teknik tedbirler alınmakta ve ilgili prosedürlere uygun şekilde bu tedbirler güncellenmektedir. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğinin tespit edilmesi halinde, bu durumun İlgili Kişiye ve KVK Kurulu’na bildirilmesi için sistem ve alt yapılar oluşturulmaktadır.Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecek yahut ilgilisine doğrudan bildirilebilecektir.

VI. BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ TARAFINDAN VERİLERİ İŞLENEN KİŞİ GRUPLARI

BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ tarafından işlenen kişisel veriler aşağıdaki kişi gruplarına aittir;

 • Çalışan
 • Çalışan Adayı
 • Hissedar/Ortak
 • Müşteriler ve Yetkilileri
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Stajyer
 • Tedarikçi
 • Tedarikçi Çalışanı
 • Tedarikçi Yetkilisi
 • Ziyaretçi
 • Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Kefil
 • Telifli Yazarlar
 • Haberi Ulaştıran Kişi
 • Eğitmen
 • Bağışçı
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi Çalışanı/Yetkilisi
 • Hizmet Alınan Özel Hukuk Kişisi
 • Habere konu kişi
 • Referansa Konu Kişi

X. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi, KVK Kanunu’nun 7. maddesi ve “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ ’ıin kendi kararına istinaden veya ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ bu konuda yönetmelik hükümlerine göre bir politika oluşturmuş olup, bu politika uyarınca verinin niteliğine göre imha işlemi yapılmaktadır. Bu yönetmelik uyarınca BUGÜNKÜ GAZETE MANŞETLERİ tarafından periyodik imha tarihleri belirlenmiş olup, yükümlülüğün başlaması ile beraber çeşitli aralıklarla periyodik imhanın yapılacağına göre takvim oluşturulmuştur.

 • A. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜKVKK’nın 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin veri sorumlusu tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi gerekir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde Kanunun 4’üncü maddesindeki genel ilkeler ile 12’nci maddesi kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket edilmesi zorunludur. Veri sorumlusu, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi işlemiyle ilgili uyguladığı yöntemleri ilgili politika ve prosedürlerinde açıklamakla yükümlüdür
Başa dön tuşu